NGHE

Thời gian: 25 phút, nghe 2 lần (bao gồm khoảng 10 phút/lần nghe và 5 phút chuyển câu trả lời vào phiếu trả lời).

Miêu tả tổng quát bài thi: Bài thi gồm 5 phần:

- Phần 1: Thí sinh nghe hướng dẫn hoặc thông báo dưới dạng trao đổi ngắn hoặc độc thoại.

- Phần 2: Thí sinh nghe một số đoạn hội thoại ngắn về các chủ đề quen thuộc.

- Phần 3 và Phần 4: Thí sinh nghe một số đoạn hội thoại dài hơn.

- Phần 5: Thí sinh nghe một bài nói ngắn.

ĐỌC

Thời gian: 40 phút

Miêu tả tổng quát bài thi: Bài thi gồm 4 phần với các dạng thức nhiệm vụ và câu hỏi khác nhau nhằm kiểm tra khả năng đọc hiểu các dạng văn bản khác nhau.

- Số lượng bài đọc: 4

- Số lượng từ toàn bài: 700-750 từ

- Độ khó của bài đọc: Bậc 2-3

- Độ khó của câu hỏi/kỹ năng: Bậc 1-3

VIẾT

Thời gian: 35 phút

Miêu tả tổng quát bài thi: Đề thi gồm có 3 phần:

- Phần 1: Thí sinh viết 5 câu đầy đủ từ những cụm từ cho sẵn.

- Phần 2:Thí sinh viết một một tin nhắn/một bản ghi nhớ trong công việc theo những yêu cầu cho sẵn.

- Phần 3: Thí sinh viết một bức thư/một bưu thiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày theo những yêu cầu cho sẵn.

NÓI

Thời gian: 10 phút (8 phút thực hiện, 2 phút chuẩn bị)

Miêu tả tổng quát bài thi: Bài thi gồm 4 phần: Chào hỏi, Giao tiếp xã hội, Miêu tả và Thảo luận.

- Phần 1: Chào hỏi: ½ phút (không có thời gian chuẩn bị)

- Phần 2: Giao tiếp xã hội: 1 ½ phút (không có thời gian chuẩn bị)

- Phần 3: Miêu tả: 4 phút (1 phút chuẩn bị)

- Phần 4: Thảo luận: 4 phút (1 phút chuẩn bị)