Available courses

Self enrolment

I STARTER

I STARTER

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-A2 hoặc có điểm đầu vào IELT...
Course
Self enrolment

I BASIC

I BASIC

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B1 hoặc có điểm đầu vào IELT...
Course
Self enrolment

I STANDARD

I STANDARD

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B1+ hoặc có điểm đầu vào IEL...
Course
Self enrolment

I PLUS

I PLUS

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B2 hoặc có điểm đầu vào IELT...
Course
Self enrolment

A2 VN

A2 VN

NGHE Thời gian: 25 phút, nghe 2 lần (bao gồm khoảng 10 phút/lần ng...
Course
Self enrolment

GRAMMAR LEVELS A1&A2

GRAMMAR LEVELS A1&A2

Course
Self enrolment

GRAMMAR LEVELS B1&B2

GRAMMAR LEVELS B1&B2

Course
Self enrolment

GRAMMAR LEVEL C1

GRAMMAR LEVEL C1

Course
Self enrolment

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 1

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 1

Course
Self enrolment

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 2

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 2

Course

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 3

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 3

Course

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 4

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 4

Course

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 5

GRAMMAR FOR WRITING LEVEL 5

Course