Dành cho những học viên ở trình độ CEF-A2 hoặc có điểm đầu vào IELTS 3.0 – 3.5. Khóa học tạo nền tảng về kiến thức Nghe-hiểu, Đọc-hiểu, Ngữ pháp,Viết câu để học viên bước đầu làm quen với các trọng tâm kiểm tra và dạng thức các môn thi IELTS.

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B1 hoặc có điểm đầu vào IELTS 4.0 – 4.5. Khóa học cung cấp những kỹ chiến thuật cơ bản, với các trọng tâm là kỹ năng Nghe-hiểu, Đọc-hiểu, kiến thức ngữ pháp hoàn chỉnh, phương pháp viết đoạn văn ngắn và phản xạ nói nhanh nhạy theo dạng thức Nói IELTS.

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B1+ hoặc có điểm đầu vào IELTS 5.0 – 5.5. Khóa học chú trọng nâng cao năng lực ngôn ngữ và hoàn thiện những chiến thuật giải quyết các dạng thức câu hỏi thi đặc trưng ứng từng kỹ năng thi Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Dành cho những học viên ở trình độ CEF-B2 hoặc có điểm đầu vào IELTS 6.0 – 6.5. Khóa học cung cấp các bài practice tests theo đúng thể thức thi IELTS nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên thực hành ở cường độ cao, chuẩn bị cho kỳ thi thật trong tương lai gần.